> Strona główna > PodstawyKorporacja Akademicka Arkonia
jest apolitycznym stowarzyszeniem
studenckim o charakterze
ideowo-wychowawczym.


Arkonia wymaga od swoich członków wyrobienia w sobie określonych zasad oraz konsekwencji w ich przestrzeganiu, tak by po studiach w życiu rodzinnym, zawodowym i obywatelskim umieli zachować godność, postępować odpowiedzialnie, a zdobyte umiejętności wykorzystywali dla dobra wspólnego.Dewiza Arkonii to hasło "Veritate ac labore", czyli "Prawdą a pracą". Prawda jest fundamentalną wartością w życiu i tylko na niej można budować trwałe budowle. Praca, w tym społeczna, zarówno na skalę lokalną, jak i globalną, ma dla każdego Arkona dużą wartość - wierzymy, że bez pracy nie da się nic osiągnąć czy trwale zmienić, a sukces osiągnięty bez pracy jest niepełny.

* * *

Trzy filary, na których opiera się nasze stowarzyszenie, to przyjaźń, praca nad sobą i patriotyzm.

Przyjaźnie między Arkonami zawiązują się dzięki podobieństwu przekonań, celów oraz częstym spotkaniom, oficjalnym i nieoficjalnym. Łączące nas więzi są również efektem wspólnej pracy przy różnorakich zadaniach korporacyjnych czy projektach zewnętrznych. Wierzymy, że przyjaźń stanowi wielką wartość, a wspólnym wysiłkiem można przenosić góry.

Praca nad sobą oznacza ciągłe doskonalenie swojego wykształcenia, począwszy od ukończenia studiów wyższych, po stałą otwartość umysłu na nową wiedzę i idee. To również praca nad swoim charakterem - stałe wyrabianie w sobie cech dojrzałego człowieka. Arkonia pomaga w tym poprzez realizowane wykłady, kształtowanie postawy obywatelskiej w każdym jej aspekcie, jak i nakładanie na siebie nawzajem obowiązków, które uczą terminowości, zasad współpracy jak i odpowiedzialności.

Patriotyzm nie jest dla Arkona jedynie pustym słowem, a poczucie polskości formą folkloru. Jest on zobowiązaniem czynnym, czymś więcej niż płaceniem podatków. Z drugiej strony nie jest mylony z nacjonalizmem. Tolerancja, zarówno polityczna, społeczna, jak i religijna, obowiązuje każdego członka. Dlatego też przy przyjmowaniu do stowarzyszenia nie odgrywają roli, ani poglądy polityczne, ani status społeczny, ani wyznanie. Członkiem Arkonii może zostać każdy Polak - student warszawskiej uczelni, który zgadza się z zasadami Stowarzyszenia.

Arkoni nie wstydzą się przyznawać do swoich zasad, nie boją się zaangażowania i rozumieją potrzebę wnoszenia swojego "ja" w bardziej wzniosłe "my".


więcej ››