> Strona główna > Podstawy > Testament Arkonii z 1983


Warszawa, 1983

Deklaracja Ideowa Arkonów


Arkonia od ponad 100 lat łączy grono Polaków pragnących żyć jej ideologią, od okresu akademickiego aż do końca życia. W wyniku zmian ustrojowych 1945 roku Stowarzyszenie było zmuszone zaprzestać działalności organizacyjnej i wychowywania nowych pokoleń członków. Jednak idea Arkonii i jej zadania wychowawcze pozostają żywe, tak w obecnych, jak i przyszłych warunkach. Z tych powodów żyjący w kraju - już ponad 65-letni - Arkoni uważają za właściwe złożyć niniejszą deklarację:

ARKONI uznają aktualność treści ideologicznych zawartych w "Podaniu Stefana Kozłowskiego", złożonym w okresie niewoli w 1881 roku, i w "Ideologii Arkonii" przyjętej w niepodległej i suwerennej Ojczyźnie w 1921 roku. W obecnej sytuacji narodu i państwa należy nadal realizować zasady zawarte w tych dokumentach, uściślające naszą dewizę "Prawdą a pracą".

PRAWDA jest fundamentem życia człowieka i trwałej społeczności. Jest istotą moralności i uczciwości. Zawsze - a szczególnie w warunkach szerzącego się zakłamania i materializmu - Arkon stosuje kryterium prawdy do oceny postępowania własnego, przyjaciół i innych ludzi, tępi dwulicowość i oportunizm.

PRACA dla dobra Ojczyzny i dobra własnego jest powołaniem i obowiązkiem Arkona w każdym wieku, proporcjonalnie do jego sił i zdolności. Arkon uważa, że pełnię życia i godności ludzkiej można osiągnąć tylko przez rzetelną pracę - zawodową i społeczną. Takiej pracy należy okazywać pełny szacunek.

PRZYJAŹŃ łączy Arkonów więzami, wynikającymi ze wspólnej idei i przynależności do Stowarzyszenia, bez względu na warunki życia. Więzy te podtrzymuje się przez spotkania, wymianę poglądów, pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych, współżycie rodzin arkońskich i opiekę nad będącymi w potrzebie.

ARKONI przenoszą idee, myśli i tradycje arkońskie pokoleniom swoich dzieci i wnuków, którym nie dane było znaleźć się w szeregach Stowarzyszenia. Wyraża się to przez wpajanie - rozumowe i uczuciowe - dewizy "Prawdą a Pracą", wyrabianie patriotyzmu i poczucia moralności, poszanowania cudzych przekonań, odrzucania materialistycznych tendencji życiowych oraz przypominanie dorobku Arkonii i jej członków w życiu Narodu. W tym celu Arkoni utrzymują bliskie więzy z młodzieżą, aby w miarę możności stworzyć z niej spadkobierców idei, której ich ojcowie i dziadowie oddani są aż do końca życia.

POZA GRANICAMI KRAJU - w wyniku II wojny światowej - znalazła się liczna grupa Arkonów. Mają oni szczególną rolę w podtrzymywaniu polskiego ducha narodowego na obczyźnie, przekazywania następnym pokoleniom polskich tradycji, historii i kultury, wyrabiania poczucia łączności z całym narodem i zapobiegania wynaradawiania się Polaków, zmuszonych do egzystencji poza ziemią ojczystą.

ARKONI popierają wartości trwałe, niezależne od systemu rządzenia, a zwłaszcza realizują nauki Kościoła i popierają jego wskazania, jako siły gwarantującej zachowanie zasad moralnych i tysiącletniej tradycji narodowej, tak bliskich ideologii Arkonii.

TESTAMENTEM naszym jest żądanie, aby Arkoni i ich duchowi spadkobiercy w każdej sytuacji reprezentowali niezależne, dojrzałe i realistyczne, obiektywne i tolerancyjne poglądy, wynikające z stuletniej ideologii Arkonii i ujęte w niniejszej deklaracji oraz kształtowali oblicze Polski na drugie tysiąclecie jej istnienia, takie, jakie widzieli założyciele Arkonii.