> Strona główna > Podstawy > Deklaracja Ideowa z 1995


Warszawa, 1995

Deklaracja ideowa Arkonii


Deklaracja niniejsza nawiązuje do pełnego dorobku ideowego i tradycji Arkonii od chwili jej założenia w dniu 21 maja 1879 roku. Arkonia jest stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym grupującym Polaków wiernych przez całe życie jej ideałom. Arkonia była zawsze ostoją myśli patriotycznej: początkowo w Rydze, po odzyskaniu niepodległości w Warszawie, a następnie, w czasach zniewolenia niemieckiego i sowieckiego, w Kraju i na emigracji. Wartości i zadania Stowarzyszenia są nadal aktualne w warunkach duchowego i gospodarczego odradzania Polski.

Arkon niezmiennie kieruje się dewizą: Prawdą a Pracą, moralne wartości kultury chrześcijańskiej przyjmuje jako drogowskaz swojego postępowania. Postrzega on sprzeczność tych ideałów z szerzącymi się współcześnie postawami permisywizmu, dwulicowości i relatywizmu moralnego. Rzetelną pracę zawodową i społeczną, której ideał obcy jest dążeniom materialistycznym, traktuje jako wartość i swój obowiązek. Arkon jest wolny od niechęci i uprzedzeń w stosunku do ludzi innych narodów i religii. Jest także tolerancyjny wobec wszystkich kierunków polskiej myśli politycznej, które nie są sprzeczne z Ideologią Arkonii.

Realizując powyższe ideały członek Arkonii, jako naczelne zadanie stawia sobie miłość i poświęcenie dla Ojczyzny. Obowiązkiem jego jest zdobycie wyższego wykształcenia i stałe doskonalenie zdobytej wiedzy. Bierze udział w pracy samowychowawczej Stowarzyszenia, kultywuje przyjaźń i więzy koleżeństwa oraz dąży do osiągnięcia hartu ducha i ciała. Krzewi ideały arkońskie w środowisku swojej pracy, nauki oraz w rodzinie, której szczęście i trwałość uważa za podstawę pomyślności Narodu.

Arkon uważa za szczególnie ważne utrzymywanie bliskich związków ze środowiskami polskimi poza granicami Kraju: rozrzuconymi po świecie emigrantami, zesłańcami i tymi, którzy pozostali na dawnych ziemiach I Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie rozwija przyjacielskie więzy wielopokoleniowej Rodziny Arkońskiej. Arkonia uważa za bardzo istotne aktywne włączenie się w proces odbudowy Ojczyzny.

A gdy wróg bytowi, czy całości Polski zagrozi, Arkon na pierwszy zew Ojczyzny ma oddać swą siłę i krew w pierwszym Jej obrońców szeregu.