> Strona główna > Podstawy > Samowychowanie


Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania naszego Stowarzyszenia jest samowychowanie. Ideologia Arkonii stawia członkom korporacji konkretne wymagania. Formuje Arkonów i w konsekwencji stwarza warunki do podejmowania systematycznej pracy nad sobą. Członkowie Arkonii, w myśl dewizy „Prawdą a pracą”, podejmują wysiłki by Arkonia była miejscem, w którym wykuwają się charaktery zdolne mężnie sprostać wyzwaniom przyszłego - rodzinnego, zawodowego i obywatelskiego - życia.

Wychowanie arkońskie to proces długotrwały. Obejmuje całe nasze życie. Najbardziej intensywny okres przypada na pierwsze lata bytności w Stowarzyszeniu. Grupa młodych kolegów przyjętych do Arkonii w jednym roku akademickim, tworzy podstawę arkońskiej społeczności tzw. cetus. Pod opieką i zwierzchnictwem oldermana, starszego doświadczonego barwiarza, członkowie kandydaci poznają Stowarzyszenie, jego ideologię, historię, tradycje i zwyczaje. Przygotowują się do podjęcia odpowiedzialności za przyszłość i dobre imię Arkonii. Wspólnie z oldermanem realizują inicjatywy i zadania, które kształcą ich wewnętrzną dyscyplinę, umiejętność współdziałania, odpowiedzialność za otoczenie i drugiego człowieka.

Okres kandydacki kończy się egzaminem, po którym młody Arkon nabywa pełnię praw i obowiązków. Otrzymuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz wsparcie w sprawowanych funkcjach i podejmowanych inicjatywach. Od tej chwili obowiązek stałej pracy nad sobą spoczywa jednak na nim samym. Głównie od niego zależy więc w jakim stopniu wykorzysta swój potencjał oraz warunki do rozwoju jakie stwarza Arkonia.

Oddziaływanie koleżeńskie jest w Arkonii sprawą podstawową. Znajduje ono swoje odzwierciedlenie również w aspekcie wychowawczym. Arkoni studiują na różnych uczelniach, mają różne zainteresowania, różny poziom wrażliwości i samodyscypliny. Wspólna praca, nauka, ale również zabawa, stwarzają warunki do uzupełniania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz kształtowania charakteru.

Szczególną rolę w procesie wychowawczym w Arkonii odgrywają Wydział Regulaminowo-Wychowawczy oraz Wydział Sądowy. Pierwszy z nich prócz prac legislacyjnych posiada uprawnienia do nakładania na wybranych członków obowiązków czy zadań, pozwalających jego zdaniem rozwinąć sfery, w których występują braki. Wydział Sądowy, jak wskazuje sama nazwa, rozstrzyga trudniejsze sprawy sporne lub nakłada kary w wypadku poważniejszych uchybień lub zaniedbań ze strony Arkonów.

Wychowanie arkońskie czerpie również z międzypokoleniowego charakteru Stowarzyszenia. Stały kontakt z filistrami daje szansę dzielenia się doświadczeniami i stwarza warunki do zgłębiania trudnej sztuki życia. Atmosfera serdeczności sprawia zaś, iż dystans dzielący zwykle starszych i młodszych staje się znacznie mniejszy.

Jesteśmy świadomi jak trudne i zobowiązujące przed nami zadanie. Przykład pozostawiony przez minione arkońskie pokolenia utwierdza nas jednak w przekonaniu, iż warto i należy je podejmować - dla siebie i dla naszej Ojczyzny.