> Strona główna > Czytelnia > Sprawozdania ryskie > Sprawozdanie za 1888/9 i 1889/90


SPRAWOZDANIE OGÓLNE
Z DZIAŁALNOŚCI KORPORACYI
„ARKONIA”
W RYDZE
za lata akademickie 1888/9 i 1889/90.


Spis treści


1.  

Zebrania naukowe

2.  

Biblioteka i czytelnia

3.  

Zebrania towarzyskie

4.  

Fechtunek

5.  

Śpiewy

6.  

Część administracyjna i prawodawcza

7.  

Kasy

8.  

Kuchnia

9.  

Lokal i majątek Stowarzyszenia

10.  

Zebrania ogólne

11.  

Stosunki Stowarzyszenia
1. Zebrania naukowe


[brak fragmentu tekstu - tj]

założenia Stowarzyszenia; zebraniu temu przewodniczyli filistrzy: Rojewski Tadeusz, Gostomski Walery i Orłowski Józef.

Na wieczorkach mickiewiczowskich odczytano następujące prace:

1) Fil. Gostomskiego Walerego p.t.:„Stosunek prozy do poezyi na tle „Pana Tadeusza."
2) Tegoż p.t.: „Dziady Mickiewicza i Faust Goethego."
3) Fil. Neumarka Hermana p.t.: „O Farysie."

Porządek dzienny zebrania poświeconego pamięci Tytusa Chałubińskiego stanowiły następujące prace:

a) Większe:

4) Kol. Brzozowskiego Bronisława II p. t.: „Życie i działalność Tytusa Chałubińskiego."
5) Kol. Puławskiego Ludomiła p, t.: „Tatry."

b) Mniejsze:

6) Kol. Gebethnera Henryka p.t.: „Wspomnienie o Dziewulskim Eugeniuszu."
7) Kol. Wernera Teodora p.t.: „Zakopane i Towarzystwo Tatrzańskie."

Na setnem zebraniu naukowem były odczytane prace:

8) Kol. Zawidzkiego Jana p.t.: „O chemizmie przyswajania u roślin."
9) Kol. Lewenberga Alfonsa p.t.: „O kinetycznej teoryi materyi."
10) Kol. Brzozowskiego Bronisława II p.t.: „Pierwszy okres twórczości Zygmunta Krasińskiego."

Wreszcie porządek dzienny zebrania naukowego podczas obchodu dziesięciolecia Stowarzyszenia wypełniła praca:

11) Fil. Gostomskiego Walerego p.t.: „Treść i zakres pojęcia pracy" (Wymieniona praca ogłoszoną, została drukiem, jako dodatek tło „Wspomnienie, o 10-letniej działalności Arkonii.") .

Porządek dzienny pozostałych zebrań naukowych wypełniały:

I. Następujące prace piśmienne:

a) Większe.

12) Kol. Rosseta Aleksandra p. t: „O konieczności szerzenia nauk społecznych w ogólności, a ekonomicznych w szczególności."
13) Tegoż, p.t.; „O sprawie interwencyi państwowej w układaniu taryf kolejowych w Rosyi."
14) Kol. Brzozowskiego Bronisława II p. t.: „Dramaty Władysława Okońskiego."
15) Tegoż, p.t.: „Wspomnienie pośmiertne o Ignacym Domejce.”
16) Tegoż, p.t.: „Otton Hausner.—Literacka i społeczna jego działalność."
17) Tegoż, p.t.: „Lalka Bolesława Prusa i krytyka o niej."
18) Kol. Ciemniewskiego Juliana p. t.: „Ostroróg i jego traktat o naprawie Rzeczy Pospolitej."
19) Kol. Hornsteina Nauma p. t.: „Architektura Grecyi."
20) Kol. Koziełły Władysława p. t.: „Kilka słów o Reju."
21)Kol. Lewenberga Alfonsa p. t.: „O pojęciu siły w nowoczesnej mechanice."
22)Kol. Narewskiego Michała p. t.: „O narkotykach i ich wpływie na organizm, ludzki i zwierzęcy."
23)Kol. Kraczkiewicza Kazimierza p. t.: „Postać Bolesława Chrobrego na tle historycznem."
24)Kol. Viriona Adama p. t.: „Rzut oka na puszcze Białowieską."
25)Kol. Zaleskiego Saryusza Seweryna p. t.: „Szkice na tle dziejów Litwy i Polski."
26)Tegoż, p.t.; „Dziwak" i „Pan Wojciech" Aleksandra Mańkowskiego."
27) Fil. Gostomskiego Walerego p. t.: „Świat snów Simona."
28)Tegoż, p.t.: „Kilka słów o Kaszubach i o poemacie epicznym w ich narzeczu."
29)Tegoż, p.t.: ,,Indywidualność Adama Mickiewicza w jego poezyach."
30) „Charaktyrystyka Jana Kochanowskiego," przez tegoż.
31) Kol. Gutowskiego Wiktora p. t.: „O hypnotyzmie wywołanym."
32) Kol. Maltzego Wilhelma p. t.: „Życie i stanowisko naukowe Ciołka."
33) Kol. Wojciechowskiego Justyniana p. t.: „O ludzie łotewskim.”
34) Fil. Morzyckiego Lecha p. t.: „Parlamentaryzm w Polsce (konstytucya 3-go Maja)."

b) Mniejsze:

35) Kol. Brzozowskiego Bronisława II p. t.: „Metan, lampy bezpieczeństwa i przyrząd Amsell’a.
36) Kol. Pomorskiego Stanisława p.t.:„Stan oświaty ludu w Królestwie Polakiem."
37) Kol. Zaleskiego Saryusza Seweryna p. t.: „Powieści Maryi Rodziewiczówny."
38) Tegoż, p. t.: „Jaki jest stosunek włościan i obywateli naszych.''
39) Kol. Leinerta Wacława p. t.: „O sposobach spajania metali za pomocą elektryczności."
40) Tegoż, p. t.: „O kopalniach Olkuskich."
41) Kol. Poziomskiego Edwarda p. t.: „Jaki jest stosunek włościan i obywateli na Podolu, Wołyniu i Ukrainie,''

II Pytania.

Pytań wrzucono do skrzynki 97; z tych poddano rozprawom 94, pozostałe zaś odrzucono;—pytania te dotyczyły następujących gałęzi wiedzy:

1) Ekonomii i nauk społecznych - 14
2) Etnografii - 9
3) Przyrodoznawstwa - 25
4) Literatury - 18
5) Estetyki - 8
6) Historyi - 8
7) Filozofii - 10
8) Techniki - 2

Kilka z powyższych pytań wzięto do piśmiennej odpowiedzi; czytane z nich zamieściliśmy w dziale prac pomniejszych.

W ogóle co do stanu zebrań w sprawozdawczym okresie, dałoby się powiedzieć, iż takowe w stosunku do lat ubiegłych nieco się ożywiły, szczególnie w ostatnim roku. Odbiło się to nie tyle na ilości oraz jakości odczytanych prac, ile na ożywieniu się rozpraw, oraz rozszerzeniu się Koła, biorących w nich udział kolegów.spis treści ↑


2. Biblioteka i czytelnia


Urząd bibliotekarza w ciągu pierwszych dwóch półroczy sprawował Zawidzki Jan, w 3-ciem półroczu Zaleski Seweryn do 18/IX, następnie zaś Potopowicz Karol; w 4-ym półroczu Rudzki Tadeusz. Zarząd bezpośredni uzupełniali następujący urzędnicy (pomocnicy bibliotekarza:)

Rok 1888/9

I Półrocze

Lewenberg Alfons
Potapowicz Karol
Winer Ignacy

II Półrocze

Laurysiewicz Kazimierz
Lewenberg Alfons
Potopowicz Karol

Rok 1889/90

I Półrocze

Pomorski Stanisław
Winer Ignacy
Zawidzki Jan

II Półrocze

Maltze Wilhelm
Pomorski Stanisław
Wojciechowski Justynian (czasowo)
Werner Teodor

Przy otwarciu w pierwszem półroczu, posiadała biblioteka 3,264 tomów; z tych 2,740, czyli 84%, w języku polskim. W ciągu dwóch lat przybyło 715 tomów (nadto pewna ilość wciągniętych do dnia. 15/IX do katalogu), w tej liczbie w języku polskim 508 czyli 71%. Przyrost ten powstał z 483 tomów nabytych, oraz z 282 tomów, otrzymanych w darze od kolegów i od filistra Aleksandra Nelkena (95 tomów).

Według treści przyrost powyższy rozkłada się na następujące działy:

1. Powieści, romanse etc. - 84
2. Poezye, dramaty etc. - 34
3. Literaturę, estetykę - 37
4. Historyę, historyę cywilizacyi - 44
5. Filozofię, psychologię - 23
6. Nauki społeczne i ekonomiczne - 125
7. Matematykę, fizykę, chemię - 79
8. Nauki techniczne i rolnicze - 46
9. Nauki przyrodnicze (biologiczne) - 23
10. Czasopisma - 173
11. Różne - 47

Razem 715

W chwili zamknięcia, t. j. dnia 15/IX b. r., posiadała biblioteka 3972 tomy, z których 3257 czyli 82% w języku polskim. Z tego przypada na działy biblioteczne:

na dział A (naukowy) - 1644
na dział B (literatura beletrystyka) - 1180
na dział C (czasopisma) - 762
na dział D (podręczniki szkolne) - 250
na czytelnię (encyklopedyę, słowniki) - 136

Razem 3972

Nadto posiada biblioteka jeszcze zbiór dzieł starych, nieskatalogowanych, w ilości 64 tomów, czasopisma za ubiegłe półrocze i dzieła nieoprawne w ilości 36 tomów, oraz zbiór map i drzeworytów.

Ruch biblioteczny za ubiegłe dwa lata przedstawia się jak następuje: ogółem wzięto tomów 7649, które rozkładają się na następujące działy:

1. Powieści, romanse etc. - 2833 czyli 37%
2. Poezye, dramaty etc. - 459 czyli 6%
3. Literatura - 265 czyli 3,5%
4. Sztuki piękne - 256 czyli 3,4%
5. Filozofija, psychologia - 308 czyli 4%
6. Historya polityczna i cywilizacyi - 608 czyli 3%
7. Nauki społeczne i ekonomiczne - 426 czyli 5,5%
8. Matematyka, mechanika - 488 czyli 6,4%
9. Fizyka, chemia - 300 czyli 4%
10. Nauki przyrodnicze (biologiczne) - 351 czyli 4,5%
11. Technologia, rolnictwo - 384 czyli 5%
12. Czasopisma (miesięczniki i tygodniki) - 798 czyli. 10,4%
13. Różne - 173 czyli 2,2%

Razem 7649 czyli 100%

Przeciętnie korzystało z biblioteki, w każdem półroczu, po 87 czynnych członków i po 3 filistrów, zaś nie korzystało po 8 czynnych członków. Każdy z korzystających wypożyczał w ciągu półrocza przeciętnie po 21,5 tomów.

Czytelnia otrzymywała w ciągu ubiegłych dwóch lat 47 czasopism, a mianowicie, 41 polskich, 2 ruskie, 4 niemieckie:

a) Dzienników 8;

Dziennik Łódzki (k. p.), Gazeta Polska (k. p.) Gazeta Warszawska (k. p.), Słowo (k. p.), Wiek (k. p.), Kuryer Codzienny (k. p.), Rigasche Zeitung (c. g.), Rigaer Tageblatt (c. c.).

b) Tygodników 19;

Echo Muzyczne (1/2 c.), Gazeta Rolnicza (k. p.), Kuryer Rolniczy (k. p.), Gazeta Świąteczna (c. c.), Głos (zn. c.), Rolnik i Hodowca (k. p.), Kłosy (1/2 c.), Kraj.(1/2 c.), Medycyna (bezpłat.), Prawda (1/2 c.), Przegląd Tygodniowy (1/2 c.), Wędrowiec (1/2c.), Wszechświat (c. c.), ********* (bezplat.), Tydzień Piotrkowski (k. p.), Gazeta Rzemieślnicza (1/2 c.)? Życie (1/2 c.), Gospodarz (c. c.).

c) Dwutygodników 10:

Niwa (1/2 c.), Ogrodnik Polski (1/2 c), Wiadomości Farmaceutyczne (k. p.), Zdrowie (k. p.), Rigasche ladustrie Zeitung (c. c.), Świat (zn. c.), Kronika Rodzinna (k. p.),Przegląd Górniczy i Techniczny (bezpłat), Przegląd Pedagogiczny (1/2 c.), Czasopismo Techniczne (bezpłat.).

Miesięczników 10:

Ateneum (zn. c.), Biblioteka Warszawska (zn. c.), Kosmos (c. c.), Przegląd Techniczny (zn, c.), Przewodnik Bibliograficzny (c. c.), Wisła (1/2 c.), Sylwan (bezpłat.), Buletyny Krakowskiej Akademii Umiejętności (bezpłat), Вістникъ Евроны (bezpłat.), Ekonomista Polski (zn. c,).

Z powyżej wymienionych czasopism zaprzestano prenumerować, już to na skutek zmiany warunków prenumeraty, już też wskutek zawieszenia samychże wydawnictw, następujące: Eigasche Zeitung, Kłosy, Wędrowiec, Tydzień Piotrkowski, Przegląd Górniczy i Techniczny.

UWAGA. Pisma oznaczone (k. p.) otrzymaliśmy za zwrot kosztów przesyłki; (1/2 c.) za pół ceny; (zn. c.) za zniżoną cenę; (c. c.) za całą cenę.

Nadto prenumerowano jeszcze różne wydawnictwa peryodyczne, jako to: Bibliotekę Najcelniej szych Utworów, dzieła Orzeszkowej, Encyklopedyę Wychowawczą, Słownik Geograficzny, Encyklopedyę Techniczną, Pamiętnik Fizyograficzny, Majewskiego Słownik Nazw Zoologicznych i Botanicznych, Encyklopedyę Handlową, Encyklopedyę Medycyny i Hygieny.

Posiedzeń odbyła koniisya biblioteczna 7, których porządek dzienny wypełniało rozbieranie proponowanych do nabycia dzieł, oraz sprawa ułożenia nowego katalogu.

Wykaz rozchodu i przychodu Biblioteki i czytelni:

PRZYCHÓD


Saldo z II go półrocza 1887/8
Z budżetu
Z kar
Z licytacji
Z dobrowolnych datków
Za sprowadzone dzieła

Razem

Rs.
110,57
740,00
223,55
149,40
53,09
581,07

1857,68

ROZCHÓD


Za książki
Za prenumeratę pism
Za oprawę
Różne wydatki
Saldo na I-sze półrocze 1890/91


Razem

Rs.
1141,57
341,35
269,74
74,58
30,44


1857,68spis treści ↑


3 . Zebrania towarzyskie


Komisyę zebrań towarzyskich składali:

w I-em półroczu — Dobrowolski Kazimierz (prezes), Domański Stanisław, Wilski Tytus;
w II-em półroczu: Rychlewicz Józef (prezes), Domański Stanisław, Koziełło Władysław;
w III-em półroczu: Kraczkiewicz Julian (prezes), Domański Stanisław, Wilski Tytus;
w IV-em półroczu: Kraczkiewicz Julian (prezes), Wilski Tytus.

Zebrań towarzyskich odbyło się 10. Program ich wypełniały przedstawienia amatorskie, na których odegrano komedyjki: Abrahamowicza i Ruszkowskiego „Nowa Francillon", „Przysięgę Horacego" oraz sceny z komedyi Fredry „Zemsta za mur graniczny". Filister Gostomski Walery miał na jednem z zebrań odczyt „O menuecie i polonezie". Nadto zaś program zebrań towarzyskich uzupełniały: śpiewy solowe, kwartetowe, deklamacya i monologi humorystyczne; skrzypce solo, kwartety smyczkowe, wiolonczela solo, fortepian solo, kwartety dętych instrumentów i t. d. Prócz tego na każdem niemal zebraniu przygrywała pod wodzą kolegi Stanisława Domańskiego orkiestra, złożona z członków stowarzyszenia.

Na zakupno nut, dekoracyi, instrumentów muzycznych, za najem tychże i t. d., wydano rs. 328 kop. 45.spis treści ↑


4. Fechtunek


Urząd mistrza fechtunku pełnili: w

I-em półroczu: Weil Karol;
w II-em i III-em Dobrowolski August;
w IV-em Narewski Michał.

Obowiązanych fechtować się było w każdem półroczu przeciętnie po 36.

Lekcyj fechtunku odbyło się ogółem 230. Wydatki na fechtunek wynosiły rs. 393 kop. 25.spis treści ↑


5. Śpiewy


Urząd mistrza śpiewu pełnili:

w I-em półroczu początkowo: Czaplicki Jan, następnie Wilski Tytus;
w II-em półroczu Koziełło Władysław;
w III-em i IV-em Wilski Tytus.

Prób śpiewu odbyło się 24, w których, brało udział przeciętnie po 22 członków stowarzyszenia. Piosnek nowych nie uczono, lecz powtarzano dawne z nowowstępującemi członkami stowarzyszenia. Nadto zorganizował się kwartet, który w II-em i III-em półroczu występował na zebraniach towarzyskich.spis treści ↑


6. Część administracyjna i prawodawcza


A. Działalność koła.

Prezydyum Koła stanowili:

I półrocze

Prezes — Rosset Aleksander do 5/XI od 15/XI Dowgiałło Wojciech.
Wice-prezes — Dowgiałło Wojciech do 5/XI od 15/XI Żukotyński Michał.
Sekretarz — Żukotyński Michał do 15/XI od 15/XI Korzon Witold.

II półrocze

Prezes — Rosset Aleksander.
Wice-prezes — Żukotyński Michał.
Sekretarz — Korzon Witold.

III półrocze

Prezes — Dowgiałło Wojciech.
Wice-prezes — Korzon Witold.
Sekretarz — Chrapowicki Antoni.

IV półrocze

Prezes — Dowgiałło Wojciech do 25/III, od 25/III Żukotyński Michał do 29/III, od 29/III Dowgiałło Wojciech.
Wice-prezes — Korzon Witold do 25/111 od 25/111 Chrapowicki Antoni.
Sekretarz — Winer Ignacy.

Koło liczyło członków:

we Wrześniu 1888 roku 47,
w Grudniu t. r. 53
w Styczniu 1889 roku 50,
w Maju t. r. 53
we Wrześniu 1889 roku 46,
w Grudniu t. r. 57
w Styczniu 1890 roku 53,
w Maju t. r. 58

Koło odbyło w ciągu ubiegłych dwóch lat 17 zwyczajnych i 65 nadzwyczajnych posiedzeń.

Na posiedzeniach Koła bywało przeciętnie:

w I-em półroczu na zwyczajnych po 45 na nadzwyczajnych po 39
w II-em półroczu na zwyczajnych po 49 na nadzwyczajnych po 37
wIII-em półroczu na zwyczajnych po 50 na nadzwyczajnych po 39
w IV-em półroczu na zwyczajnych po 50 na nadzwyczajnych po 43

Przyjęto do Koła:

W I – em półroczu - 7
W II-em półroczu - 6
W III-em półroczu - 13
W IV-em półroczu - 7

Czyli razem - 33

I. Sprawy natury prawodawczej.

Ważniejsze postanowienia powzięte przez koło są następujące:

1. Dodano do § 6 tytułu. III. „Pożyczka 70 rublowa może być zwiększoną o rs. 10, jeżeli ma służyć do opłacenia wpisu do politechniki."

2. Postanowiono: „Pieniądze wpływające do kasy stypendyalnej, w formie procentów od wierzytelności zaległych, zaliczać do rachunku funduszu stypendyalnego."

3. Dodano następujące uzupełnienia §§ dotyczące obowiązków kasyerskich:
a) „Kasyerzy są obowiązani prowadzić księgę miesięcznych i półrocznych sprawozdań.”
b)„Sprawozdania kasyerów, odczytywane na posiedzeniu Sekcyi Finansowej z oddzielnych kartek, niszczą się po upływie półrocza."
c) „Kasyerzy obowiązani są prowadzić stałe kontrolki kasowe."

4. Postanowiono, iż: „Koło wybiera z końcem każdego półrocza rewidentów kas stowarzyszenia, obowiązanych składać sprawozdania ze swych czynności przed wyborami urzędników wewnętrznych."

5. Postanowiono, iż: „Podania o przyjęcie do stowarzyszenia mają być uskuteczniane na ręce Wice-prezesa stowarzyszenia (a nie zaś gospodarza)."

6. Postanowiono nowy urząd „Sekretarza Sekcyi Finansowej" wybieralnego przez Koło.

7. Zmienioną uwagę II tytułu VIII, na następującą: „Wydatki kasy stypendyalnej, za wyjątkiem stypendyów, pokrywają się z dochodów, wpływających zarówno na wysokość kapitału żelaznego, jako też i funduszu stypendyalnego."

8. § 9 tytułu III zmieniono w sposób następujący: „uczęszczanie do domów publicznych w oznakach stowarzyszenia, jak również okazywanie tychże w wyżej wymienionych miejscach jest wzbronione; znajdowanie się w salach ogólnych domu publicznego w ilości przewyższającej 4% ogółu czynnych członków stowarzyszenia jest niedozwolone."

9. W sprawie obowiązkowego składania odczytów Koło postanawia następujące zmiany:

a) § 12 tytułu III ma brzmieć: „Każdy członek stowarzyszenia jest obowiązany, w przeciągu 25 miesięcy od dnia wstąpienia do politechniki, złożyć na ręce prezesa zebrań naukowych odczyt, któryby komisya tychże zebrań uznała za dostateczny."
b) § 5 tytułu IV: „Członkowie koła, którzy w przeciągu 25 miesięcznego pobytu w politechnice odczytu nie złożyli, przestają być członkami koła, aż do czasu złożenia takowego."

UWAGA. Koło może uwzględnić prośbę członka Koła o przedłużenie terminu złożenia odczytu.

c) W tytule IV.
§ 6 a) regulaminu: „W razie niezłożenia odczytu przez członka koła w terminie, prezes zebrań naukowych zawiadamia o tem koło, i na temże posiedzeniu odpowiednia jednostka składa barwy (w razie nieobecności tracącego barwy, sekretarz koła porozumiewa się z nim piśmiennie)."
§ 6 b) regulaminu: „W razie niedokończenia odczytu, komisyi zebrań naukowych służy prawo wydania sądu o tym niedokończonym odczycie, a tym sposobem uważać termin złożenia za uchybiony lub nie."
§ 6 c) regulaminu: „Tracącym barwy za niezłożenie odczytu służy prawo natychmiastowego przywdziania barw, jeśli złoży odczyt uznany przez komisyę zebrań naukowych za dostateczny, lecz nie później jak w trzy miesiące po upływie terminu. W razie późniejszego złożenia odczytu, rzeczony członek może być przyjętym do koła dopiero po ponownem zaproponowaniu i przegłosowaniu."
§ 6 e) regulaminu: „Urzędnik, tracący barwy za niezłożenie odczytu, składa jednocześnie swój urząd."

10. Koło postanawia następujący § regulaminu: „Posiedzenia Sekcyi Sądowej mają się odbywać między 15 i 25 każdego miesiąca, za wyjątkiem Grudnia i Maja."

11. Koło wyraża zdanie, iż koledzy z chemicznego wydziału, którzy biorą chemiczną robotę, przed zdaniem wszystkich rocznych egzaminów, nie mają prawa korzystać z ulg, przysługujących dyplomandom.

12.Koło wyraża opinię, iż nie wolno osobom postronnym nosić, a członkom stowarzyszenia ofiarowywać jakichkolwiek oznak stowarzyszenia.

13.W sprawie stosunków, oraz czynności pieniężnych wewnątrz stowarzyszenia, poczyniło koło następujące postanowienia respective zmiany:

a) uzupełniło tytuł VI paragrafami: „§ 14 członkowie Sekcyi Finansowej uczestniczą w jej posiedzeniach. § 15 Referent Sekcyi Finansowej jest obowiązany prowadzić protokóły Sekcyi Finansowej, referować sprawy odesłane przez Sekcyę Finansową do koła, prowadzić księgę długów filistrów i byłych członków stowarzyszenia, zawiadamiać koło o długach kolegów, którzy stają się filistrami lub występują ze stowarzyszenia.
b) w tytule VII regulaminu B, zmienia § 9 na następujący: „Termin koła może być prolongowany na zasadzie postanowienia o zmianie §§ statutu t. j. 2/3 głosów."
c) w tytule VIII o kasach, zmienia następujące §§:

§1 na: „Stowarzyszenie posiada 6 kas, a mianowicie: 1-ą kasę na bieżące wydatki, 2-ą kasę stypendyalną i pożyczkowa, 3-ą kasę zapasową, 4-ą kasę imienia Karola Gąsowskiego, 5-ą kasę komisyi kuchennej, 6-ą kasę biblioteczną.

A. Kasa na bieżące wydatki
§ 2 na: „Kasy powierzone są pięciu kasyerom i bibliotekarzowi."
§ 7 na: „Do kasy na bieżące wydatki wpływają opłaty procentowe, dobrowolne datki członków i pieniądze płacone za złamane klingi."

B. Kasa stypendyalna
§ 11 uzupełniono: „Korporacya odpowiada mieniem za całość kapitału stypendyalnego i gwarantuje 5% od kapitału rocznie, ale tylko od tego, który posiada w stowarzyszeniu do rozporządzenia."

C. Kasa zapasowa.
§ 2 c) „fundusz kapitału zapasowego tworzy się z wszelkich kar z wyjątkiem bibliotecznych i należących do K. K. K."
§ 10 zmieniono na: „Kasyer kasy zapasowej winien najdalej do 5-go każdego miesiąca wymienić wszystkie kary za ubiegły miesiąc, z zaznaczeniem kar zaległych oraz sumacyj kar pieniężnych."

d) w tytule VIII regulaminu § l zmieniono na: „Kasyer jest obowiązany zawiadamiać koło o wszystkich niewypełniających swych obowiązków względem kas."

D. Kasa stypendyalna
e) w tytule IX o bibliotece dodano do § 13: „w razie zgubienia lub zniszczenia książki, członek stowarzyszenia powinien zwrócić jej wartość;"
dodano § 26: „na długi w kasie bibliotecznej istnieją dwa terminy 15/I i 15/IX"
f) w tytule XIV o przewinieniach i karach poczyniono na- stepujące zmiany:

A. Kary moralne. Regulamin. Kary pieniężne.

§ 3 zmieniono na: „Terminy płacenia kar w kasie zapasowej i bibliotecznej są: 15/I i 15/IX," § 4 zmieniono na: „"Wszelkie kary prócz bibliotecznych przyjmuje kasyer kasy zapasowej."

g) O Sekcyi Finansowej postanowiono następujące paragrafy:
§ l. Sekcyi Finansowej przewodniczy prezydyum koła; prócz tego w skład jej wchodzą: pięciu kasyerów, bibliotekarz, gospodarz, trzech dobieralnych członków i referent.
§ 2. Wszelkie podania o terminy, o ile takowe nie dotyczą terminów koła, odseła prezydyum wprost do Sekcyi Finansowej. Jeśli podanie dotyczy terminu statutowego, to prezydyum odseła jednocześnie sprawę do S. S. dla rozpatrzenia strony karnej.
§ 3. Sekcya Finansowa na zasadzie podań, dotyczących terminów statutowych stawia swój termin.
§ 4. Terminy Sekcyi Finansowćj mogą być prolongowane.

UWAGA. Strona karna w sprawie o termin Sekcyi Finansowej, w razie prolongowania przez Sekcye Finansową tego terminu, eo ipso upada.

§ 5. Jeśli Sekcya Finansowa uzna za niestosowne zaprolongować swój termin, odsyła sprawę do koła dla postanowienia terminu koła.

UWAGA. Co do strony karnej przesądza w tym wypadku koło.

§ 6. Nadesłane przez prezydyum podania o pożyczki, zaopatruje Sekcya Finansowa w wiadomości co do: 1) co do kasy, z której takowe udzielić można; 2) terminu, na jaki wydać można; 3) długów, jakie proszący kolega lub instytucya posiada.
§ 7. Terminy na pożyczki uważane są za terminy Sekcyi Finansowej.
§ 8. Posiedzenia Sekcyi Finansowej zwołuje prezes Stowarzyszenia w miarę potrzeby.
§ 9. Na posiedzenia Sekcyi Finansowej cytowani są jej członkowie, oraz koledzy, których sprawy są rozbierane na tamże posiedzeniu.

UWAGA
a) Kolegom zainteresowanym przysługuje prawo nadsyłania piśmiennych wyjaśnień,
b) Sprawa jest rozbieraną pomimo nieobecności zainteresowanego.

§ 10. Referent Sekcyi Finansowej jest wybierany przez koło.

II. Sprawy natury sądowej.

A. Koło sądziło ogółem 91 spraw, z których 28 było honorowych, 35 sumacyj kar moralnych, 8 wynikło z apelacyi od wyroków Sekcyi Sądowej, pozostałe zaś różnej natury.

Ważniejsze skonstatowania w sprawach tych były następujące:

1) nierzetelne postępowanie, dawanie i łamanie słowa honoru w sprawach pieniężnych;
2) Koło widzi, iż kolega przyjętych na siebie zobowiązań jako członek stowarzyszenia, obecnie jeszcze wypełniać nie jest wstanie;
3) niestosowne i krzywdzące wyrażanie się o koledze wobec osoby postronnej;
4) rozmyślne nadużycie władzy prezesa Sekcyi Sądowej;
5) rozmyślne nadużycie władzy wiceprezesa Sekcyi Sądowej;
6) ze względu, iż dane postępowanie, polegające na korzystaniu z prywatnych prolongat kasyerów, było systematyczne, od dawna i przez bardzo liczne grono kolegów praktykowane, nadto, iż ogół członków stowarzyszenia pobłażliwie się doń odnosił i wobec faktu podniesienia tej sprawy na kole, zapobiegającemu tem samem nadal takiemu stanowi rzeczy — koło ogranicza się na wyrażeniu ogólnego zdania, że podobne postępowanie potępia;
7) nieoględne czynienie zeznań na sądzie honorowym;
8) zachowanie się względem kolegi wysoce obrażające i przeciwne zasadom Arkonii.

Ważniejsze kary udzielane przez koło były następujące:

1) wykluczenie ze Stowarzyszenia na czas nieograniczony, w 3 wypadkach;
2) wykluczenie z Koła na czas nieograniczony, w 1 wypadku;
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia na miesiąc, w 1 wypadku;
4) wykluczenie z koła na 21/2 miesiąca, w 1 wypadku;
5) wykluczenie z koła na miesiąc, w 1 wypadku.

B. Sekcya Sądowa.

Skład Sekcyi Sądowej był następujący:

Żukotyński Michał (I p. prezes, II p. III p. prezes, IV p.)
Korzon Witold (I p. w.prezes, II p. prezes, s. z.)
Langner Edmund (I p. sekret, sub.)
Dowgiałło Wojciech (I p. s. z. III p. sub.)
Brzozowski Bronisław (I p. II p.)
La,urysiewicz Kazimierz (I p. s. z. II p. s. z. III p. s. z.)
Nelken Aleksander (I p. sub. II p. sub.)
Sadowski Aleksander (I p. s. z. II p. -w.-prezes, s. z.)
Winer Ignacy (I p. II p. III p. w.-prezes, IV p. prezes.)
Rychlewicz Józef (II p. sekret. VI p.)
Chrapowicki Antoni (II p. sub. III p. s. z. IV p. w.-prezes, s. z.)
Lewenberg Alfons (III p. sekret. IV p.)
Anstadt Leopold (III p. sub.)
Kraczkiewicz Julian (III p. s. z.)
Zaleski Seweryn (III p.)
Płonczyński Jan (IV p. sekret, sub.)
Kraczkiewicz Kazimierz (VI p. sub.)
Trębicki Antoni (IV p. s. z.)
Werner Teodor (IV p. s. z.)
Zawidzki Jan (IV p.)

UWAGA. "W nawiasach zamieszczone są półrocza oraz urzędy, jakie koledzy, w sekcyi sądowej piastowali; (s. z.) oznacza „sędziów zewnętrznych", (sub.) — ich substytutów.

Sekcya Sądowa odbyła 16 posiedzeń, które na porządku dziennym miały 877 spraw, czyli przeciętnie po 55 na każdem posiedzeniu. Z tych 877 spraw rozebrano 783, z których 18 odesłano pod rozpatrzenie koła, zaś 4 do Komisyi Kuchennej.

Z liczby 761 rozbieranych spraw, skonstatowano przewinienie w 420 wypadkach, umorzono sprawę w 228 wypadkach, uniewinniono w 72, odrzucono zaskarżenie w 42 wypadkach. Najważniejszą rubrykę przewinień stanowi zaniedbanie obowiązków, skonstatowane w 289 wypadkach, karano przewinienia najczęściej wymówką (w 250 wypadkach).

Prezesi Sekcyi Sądowej odesłali do koła 35 sumacyj kar moralnych, zapadłych u członków Stowarzyszenia.

Apelacyj od wyroków Sekcyi Sądowej było 8.

III. Sprawy natury administracyjnej.

A.

W ciągu sprawozdawczego okresu koło udzieliło stypendyów 24, na sumę rs. 1,670. Pożyczek krótkoterminowych udzielono 95 członkom Stowarzyszenia, na sumę 3,482 rs. Nadto wydano dwie pożyczki kasie Komisyi Kuchennej na rs. 525, oraz z funduszu imienia ś. p. Karola Gąsowskiego udzielono, w dalszym ciągu, filistrowi Stanisławowi Małyszczyckiemu pożyczkę w ilości 700 rs. Na wydanie, napisanego przezeń dzieła, p. t.: „Młynarstwo zbożowe." Na zakup instrumentów dla orkiestry asygnowano rs. 55. Na pogrzeb kolegi Adama Góreckiego koło wydało rs. 415 kop. 31. Na urządzenie dziesięcioletniego komerszu Arkonii wydano 2,564 rs. 15 kop.

Koło prolongowało lub stawiało terminy na spłacenie długów w kasach Stowarzyszenia: czynnym członkom w 636 wypadkach, filistrom w 147 wypadkach, byłym członkom w 3 wypadkach.

Do Sądu Studenckiego skarżyło Koło za niedotrzymanie terminów spłaty długów 32 filistrów.

B.

Sekcya Finansowa odbyła 21 posiedzeń, na których rozbierano 23-i podań o pozwolenie płacenia składki procentowej miesięcznie, kwartalnie, o prolongowanie tejże itp. Nadto, przyjmowano sprawozdania miesięczne kasyerów i t. d.

Koło przyjmowało co półrocze sprawozdania rewidentów kas Stowarzyszenia.

IV. Sprawy natury zewnętrznej.

Koło rozebrało 30 spraw, wynikłych ze stanowiska w Kole Delegatów oraz 56, nadesłanych z Sądu Studenckiego. Koło uwzględniło podania nowych związków „Zelonii" i „Atelonii", zatwierdzając je jako korporacye. Nadto, za inicyatywą koła Arkonii została wystosowaną od Koła Delegatów odezwa do ogółu studentów, dotycząca pojedynczych §§ A. P. C., orzekających sposób zachowywania się na zewnątrz.spis treści ↑


7. Kasy


W przygotowaniu [tj]spis treści ↑


8. Kuchnia


Obowiązki kasyera a pełnili:

w półroczu I i II Kraczkiewicz Julian,
w półroczu III i IV Kraczkiewicz Kazimierz.

Cena obiadów wynosiła rs. 10 miesięcznie. Stołowało się przeciętnie po 60 osób. W tej liczbie po 6 bezpłatnie i 4 za zniżoną cenę.

Dochód:

Pozostałości z roku 1887/8 - rs 90,64
Wpłynęło - rs. 16655,28
Razem - rs. 16745,82

Rozchód:

Wydano - rs. 16715,42
Pozostałości z roku 1889/90 - rs. 30,40
Razem rs. - 16745,82

Rachunek zysków i strat wykazuje za ubiegłe dwa lata czysty zysk rs. 2 kop. 74. Natomiast jednak majątek kuchni w sprawozdawczym okresie zmniejszył się z rs. 446 kop. 34 na rs. 386 kop. 6, z powodu umorzenia długów niektórych filistrów.

Przy końcu 1889/90 roku kuchnia była winna:

Kasom Stowarzyszenia - 251,25
Dostawcom - rs. 2194,61
Płaca służbie - rs. 81,30
Konsumentom - rs. 33,82
Razem - rs. 2560,98

Kuchni zaś byli winni:

Filistrzy i byli członkowie - rs. 759,19
Członkowie czynni - rs. 1303,76
Korporacya - rs. 264,52
Dostawcy - rs. 183,17
Razem - rs. 2510,64spis treści ↑


9. Lokal i majątek Stowarzynia


Urząd gospodarza piastowali:

w I półroczu Sadowski Aleksander,
w II Kościałkowski Zygmunt,
w III i IV Zaleski-Saryusz Seweryn.

Pomocnikami zaś byli:

w I i II półroczu Świątecki Kazimierz,
w III — Trębicki Antoni,
w IV — Hrycewicz Lubomir.

Wydatki na najem i utrzymanie lokalu były następująco:

Komorne - rs. 2000,00
Wydatki na utrzymanie lokalu - rs. 299,82
Opał - rs. 180,05
Światło - rs. 152,70
Ubezpieczenie od ognia - rs. 160,63
Usługa - rs. 290,00
Razem - rs. 3083,20

Lokal stowarzyszenia znajdował się przy ulicy Weidendamm No 13.

Majątek Stowarzyszenia przedstawia się jak następuje:

Biblioteka i czytelnia - rs. 8000,00
Sprzęty - rs. 808,00
Chorągwie, szarfy etc. - rs. 1070,00
Przybory fechtunkowe - rs. 300,00
Kasa zapasowa - rs. 1471,96
Razem - rs. 11649,96

spis treści ↑


10. Zebrania ogólne


Zebrań ogólnych odbyło się 6. Zajmowały się one ustanowieniem budżetu i przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. Prócz tego jedno zebranie obradowało nad sprawą pokrycia deficytu w kasie na bieżące wydatki.spis treści ↑


11. Stosunki stowarzyszenia


Stosunki wewnętrzne członków Stowarzyszenia, w ciągu lat sprawozdawczych, cechowała harmonia, której nie zakłócały żadne ważniejsze zajścia, żadne zasadnicze spory, któreby porozumieniem wzajemnem nie zostały załatwione. Dziesięcioletnia uroczystość założenia Arkonii, obchodzona niezwykle solennie Komerszem zewnętrznym i wewnętrznym, zebraniem naukowem i Kołem, wpłynęła niemało na serdeczność stosunków między kolegami zarówno w okresie poprzedzającym obchód ten, jak i w roku następnym. Czuć to było w przemówieniach, jakie w dniu 9 Maja roku 1890 rozlegały się w sali komerszowej w Kokenhuzie.

Stosunki stowarzyszenia z filistrami niezwykle się ożywiły, niewątpliwie na skutek tejże uroczystości. Zarówno ożywiona korespondencya, jaka poprzedzała Komersz, jak również liczny udział czynny i piśmienny filistrów w samym obchodzie — składają tutaj dosadne świadectwo w tym względzie.

Koło, udzieleniem swego poparcia rnateryalnego, dało życie projektowi kol. Rosseta wydania pamiątkowej książki o Arkonii, uzupełnionej arkońskiem album academicum. Zbieranie danych potrzebnych do tego wydawnictwa znalazło oddźwięk wśród naszych filistrów i dzięki temu praca powyższa zostanie *) w krótkim czasie rozesłaną filistrom, stając się dla nich niewątpliwie miłą pamiątką.

Stosunki zewnętrzne nazwać można na ogół bardzo dobrymi. Liczni goście, pełne sympatyi i uznania dla Arkonii ich mowy, telegramy i listy, odczytane na Komerszu zewnętrznym, mogą pocześci służyć jako objawy stwierdzające powyższe zdanie. Pod koniec atoli drugiego roku sprawozdawczego harmonię tę zamąciły nieporozumienia, które atoli bynajmniej na całość naszych stosunków zewnętrznych nie wpłynęły.

Urzędy zewnętrzne, wybieralne, przypadły w udziale, w ciągu sprawozdawczego okresu następującym kolegom: wice-prezesami w Sądzie Studenckim byli koledzy Laurysiewicz Kazimierz (II półrocze) i Chrapowicki Antoni (IV półrocze); w zarządzie kasy ogólno-studenckiej stypendyalnej pełnili urzędy: w I półroczu kol Wojciech Dowgiałło — prezesa, w I i II półroczu kol Dobrowolski Kazimierz

*) Nastąpi to zapewne jeszcze przed wyjściem niniejszego sprawozdania z druku. Ci zatem, którzy otrzymawszy niniejsze sprawozdanie, nie będą jeszcze w posiadaniu wydawnictwa jubileuszowego, zechcą, zawiadomić o tem Stowarzyszenie.spis treści ↑